Νέα

Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και την ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Εφαρμόζεται στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μέθοδο και συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών και εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη.

Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

> ISO 9001:2015


Ο κύριος στόχος του προτύπου ISO 13485 είναι να διασφαλίσει την παγκόσμια συμμόρφωση των απαιτήσεων ποιότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Εν συντομία, αποτελεί ένα πρότυπο που ορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα συστήματα ποιότητας για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κατασκευής, εμπορίας και διανομής ιατρικών συσκευών.

> ISO 13485:2016


ΒΕΒΑΙΩΣΗ Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8Δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004
“Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων”

> ΥΑ 6278:2021